Peter Hunt fick kritik i en revisorsgranskning för hur han enväldigt styrt
klubben. Nu slår han tillbaka mot anklagelserna.
”Jag kommer som medlem begära att revisorsinspektion granskar deras
arbete. Jag är fullständigt trygg i min situation”, skriver han i ett öppet brev.

Det var i en revisorsgranskning som Peter Hunt kritiserades för hur han som ordförande styrde IFK Norrköping.

”I dotterbolaget AB Norrköpings Idrottspark kommer vi att anmärka på att styrelsens ordförande, ensam, i strid med gällande teckningsrätt, ingått avtal. Vi har vidare anmärkt på att det i avtal angetts att rapportering endast ska ske till styrelsens ordförande och inte till VD eller till övriga styrelseledamöter. I dotterbolaget Parken Event & Arena AB kommer vi att anmärka på att styrelsens ordförande, ensam, i strid med gällande teckningsrätt, ingått avtal. Vi har vidare anmärkt på att det i avtal angetts att rapportering endast ska ske till styrelsens ordförande och inte till VD eller till övriga styrelseledamöter”.

De fortsätter:

”I föreningen lämnar vi en övrig upplysning om att styrelsens ordförande efter balansdagen, utan giltigt styrelsebeslut, på egen hand har ingått avtal avseende en ut betalning om 1,9 miljoner kronor. Vi lämnar upplysningen med hänsyn till att den inträffat efter räkenskapsårets slut och således inte omfattas av vårt uttalande om ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.  Ovanstående anmärkningar har meddelats respektive styrelse”.

Samma dag avgick Hunt från posten som ordförande i föreningen. Nu svarar han på revisorns anklagelser i ett öppet brev.

”Jag säger inte att revisorerna deltagit i beslutsfattandet men det faktum att man ”bevakar” alla styrelsefrågor får det något av en ”gisslan-effekt”. Jag vill inte närmare kommentera revisorernas agerande mer här och nu men kommer som medlem begära att revisorsinspektion granskar deras arbete”, skriver han.

”Jag är fullständigt trygg i min situation och mitt agerande under tolv år som föreningens ordförande. I förtroendeuppdraget ingår att ta ansvar för strategi, kontroll och ekonomin samt i alla lägen sätta föreningens intresse i första rummet. Så har jag agerat.”.

Han anklagar delar av styrelsen för att driva em egen agenda.

”Som situationen nu är i IFK:s styrelse är dock sprickan total. 5 av 7 ledamöter har sin egen agenda, vilket är förödande i det längre perspektivet. Märkligt är att dessa ledamöter inte vid något tillfälle, under 10 månader, (läs 2020) framfört någon kritik kring beslutsfattandet. Ja, vissa har varit delaktiga i åratal och ”följt med”. Det faktumet gör mig djupt besviken”.

IFK Norrköpings valberedning har sedan tidigare valt att nominera Sakarias Mårdh som sitt förslag till ny ordförande inför årsmötet.

Här är hela Peter Hunts öppna brev:

”Jag uttrycker detta som medlem och f.d. ordförande i IFK Norrköping. Revisionernas brev har distribuerats i media och jag anser att den skrivelsen inte kan stå oemotsagd.

Med anledning av våra revisorers skrivelse angående styrelsens förvaltning av IFK Norrköping med dess bolag har jag följande kommentarer. Jag vill påstå att alla för föreningen väsentliga beslut har förankrats bland styrelsens medlemmar och inte på något sätt äventyrat föreningens ekonomi. Förankringsprocesserna beror på frågornas art. Vi i styrelsen har ibland kanske inte hunnit med all formalia och det arbetet faller på olika ledamöter. Läs gärna föreningens stadgar vad respektive ledamot har för ansvar. Oavsett detta är besluten förankrade inom styrelsen antingen genom fysiskt möte, teams, mejl, sms, whatsapp eller telefon. Detta gäller även beslut som måste tas skyndsamt, vilket under vissa perioder kan vara vanligt förekommande i nästan alla fotbollsföreningar.

Jag har under de senaste månaderna varit kritisk till revisorernas hantering av olika frågor. Det har jag framfört och också redogjort för styrelsen och revisorerna. För en tid sedan föreslog jag att styrelsen skulle genomföra en oberoende granskning av revisorernas arbete men mitt förslag vann inget gehör och röstades ner. Vad skulle vi förlora på en oberoende granskning? Jag noterar att våra revisorer deltagit i de 7 sista styrelsemötena från början till slut. De ska naturligtvis vid behov deltaga när frågorna gäller ekonomisk redovisning eller särskilda granskningsfrågor men inte deltaga när andra ärenden avhandlas. Jag säger inte att revisorerna deltagit i beslutsfattandet men det faktum att man ”bevakar” alla styrelsefrågor får det något av en ”gisslan-effekt”. Jag vill inte närmare kommentera revisorernas agerande mer här och nu men kommer som medlem begära att revisorsinspektion granskar deras arbete.

Jag är fullständigt trygg i min situation och mitt agerande under tolv år som föreningens ordförande. I förtroendeuppdraget ingår att ta ansvar för strategi, kontroll och ekonomin samt i alla lägen sätta föreningens intresse i första rummet. Så har jag agerat.

Nu har vi hamnat i ett läge där åsikt står mot åsikt, argumentationen blir allt mer högljudd och polariseringen blir ett faktum. Jag är inte den typen av person som ikläder mig en offerkofta eller behöver ett ständigt stöd från min omgivning. Ett stöd från andra styrelsekamrater är dock en grundbult i en förenings arbete. Man kan/ska ha olika åsikter i olika frågor men målet är att ändå finna konsensus som styrelsen kan enas kring. Under mina år har vi hittat en gemensam syn i de flesta beslut och ytterst sällan hamnat i något röstningsförfarande. Jag har respekt för den demokratiska processen i styrelser och att varje röst är lika värd. Som situationen nu är i IFK:s styrelse är dock sprickan total. 5 av 7 ledamöter har sin egen agenda, vilket är förödande i det längre perspektivet. Märkligt är att dessa ledamöter inte vid något tillfälle, under 10 månader, (läs 2020) framfört någon kritik kring beslutsfattandet. Ja, vissa har varit delaktiga i åratal och ”följt med”. Det faktumet gör mig djupt besviken.

Det viktigaste är att hitta en enad väg framåt för IFK. Vi har en så stor potential både sportsligt och ekonomiskt. Att enas kring en stark styrelse är medlemmars viktigaste uppgift på kommande årsmöte.

Jag är oerhört tacksam att ha varit en del av IFK under 12 års tid. Det har givit mig fantastiska minnen och kamrater för livet. IFK kommer för alltid vara en stor del av mitt hjärta”.

Peter Hunt

Textkälla/Bildlänk: Fotbollskanalen.se